Artikel 1. Definities

1.1. In deze privacyverklaring worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

AVG:
Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Betrokkene:
De natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt;

Huurder:
De natuurlijke persoon die op zoek is naar een huurwoning;

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die i.v.m. het verhuren van een woonruimte en eventueel i.v.m. het beheer van een woonruimte een Overeenkomst met NOVA Housing is aangegaan;

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen NOVA Housing en de Betrokkene, waaronder de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en NOVA Housing en de inschrijving van de Huurder bij NOVA Housing;

Persoonsgegevens:

Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

NOVA Housing:

De gebruiker van deze privacyverklaring: NOVA Housing gevestigd aan Frankenstraat 141 te Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK- nummer 75840812;

Website:

De website https://www.novahousing.nl.
1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. NOVA Housing verzamelt en verwerkt de volgende Persoonsgegevens:
a. Voornamen en achternaam;
b. Adres;
c. Postcode en woonplaats;
d. E-mailadres;
e. Telefoonnummer;
f. Beroep;
g. Burgerlijke staat;
h. Kopie identiteitsbewijs;
i. IBAN;
j. Inkomensgegevens;
k. Arbeidsovereenkomst;
l. Geboortedatum;
m. Geboorteplaats;
n. Geboorteland;
o. Werkgeversverklaring.

2.2. NOVA Housing verwerkt geen bijzondere Persoonsgegevens van Betrokkenen.

2.3. Voor de totstandkoming van een Overeenkomst dient de Huurder de volgende Persoonsgegevens aan NOVA Housing te verstrekken: Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Zonder deze Persoonsgegevens kan de Huurder niet ingeschreven worden bij NOVA Housing.

2.4. Voor de totstandkoming van een Overeenkomst dient de Opdrachtgever de volgende Persoonsgegevens aan NOVA Housing te verstrekken: Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Zonder deze Persoonsgegevens kan de Overeenkomst tot verhuurbemiddeling en eventueel beheer niet tot stand komen.

2.5. Om een intentieverklaring aan te gaan i.v.m. het huren van een woonruimte en om middels de bemiddeling van NOVA Housing een huurovereenkomst aan te kunnen gaan, is de Huurder verplicht bepaalde Persoonsgegevens aan NOVA Housing te verstrekken, zoals: Adres, postcode, woonplaats, beroep, burgerlijke staat, inkomen, arbeidsovereenkomst, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland en kopie identiteitsbewijs. De exacte Persoonsgegevens die verplicht verstrekt dienen te worden, worden voor de totstandkoming van de intentieverklaring resp. de huurovereenkomst aan de Huurder kenbaar gemaakt. Zonder deze Persoonsgegevens kan de intentieverklaring resp. de huurovereenkomst niet tot stand komen. 2.6. Indien NOVA Housing een kopie van het identiteitsbewijs van de Betrokkene maakt ter vaststelling van de identiteit van de Betrokkene, dan wordt het Burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt.

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1. De grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is het uitvoeren van de Overeenkomst, de toestemming van de Betrokkene en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3.2. NOVA Housing verzamelt en verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het tot stand komen van de Overeenkomst;
b. Het uitvoeren van de Overeenkomst;
c. Het via de e-mail sturen naar de Huurder van huurwoningen die nieuw in het huurwoning aanbod van NOVA Housing zijn opgenomen en die vallen binnen de wensen die de Huurder aan NOVA Housing kenbaar heeft gemaakt;
d. Het maken van een afspraak voor een bezichtiging;
e. Het sturen van een bevestiging van een bezichtiging;
f. Het sturen van informatie over een huurwoning die de Huurder wenst te bezichtigen;
g. Het opnemen van contact i.v.m. de Overeenkomst;
h. Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking of klacht van de Betrokkene;
i. Het opstellen van een intentieverklaring;
j. Het opstellen van een huurovereenkomst;
k. Het beoordelen of de Huurder voldoende financiële middelen heeft om de financiële verplichtingen na te komen die zullen voortvloeien uit het huren van een woning waarin de Huurder interesse heeft;
l. Het voldoen aan administratieve plichten;
m. Het sturen van de factuur;
n. Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met de Betrokkene;
o. Het uitvoeren van beheerwerkzaamheden in opdracht van de Opdrachtgever; Het voldoen aan wet- en regelgeving.

3.3. NOVA Housing zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 4.2, waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij er een wettelijke plicht is die langere bewaring vereist.

3.4. NOVA Housing verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. NOVA Housing streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.5. NOVA Housing zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

3.6. NOVA Housing maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

3.7. Voor NOVA Housing is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens handelt NOVA Housing volgens de AVG.

Artikel 4. Wissen van Persoonsgegevens

4.1. NOVA Housing zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. De Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. De Persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

4.2. NOVA Housing is niet verplicht Persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 5. Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden

5.1. NOVA Housing zal de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
b. Het nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
c. De Betrokkene aan NOVA Housing verzoekt om Persoonsgegevens aan een derde te verstrekken;
d. De Betrokkene daarvoor zijn toestemming heeft verleend;
e. De doorgifte geschiedt aan een door NOVA Housing voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derde partij, zoals, maar zeker niet beperkt tot, een ICT-dienstverlener of een administratiekantoor, met welke derde partij NOVA Housing middels een overeenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Ingeschakelde derde partijen hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens als dit nodig is om hun werkzaamheden voor NOVA Housing uit te voeren en voor zover wettelijk toegestaan;
f. Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat NOVA Housing Persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert NOVA Housing de bevoegdheden van deze autoriteit.

Artikel 6. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

6.1. Op verzoek verleent NOVA Housing aan de Betrokkene toegang tot alle Persoonsgegevens die NOVA Housing van hem bijhoudt en verstrekt NOVA Housing de Betrokkene kosteloos een kopie van deze Persoonsgegevens in een dergelijke vorm zodat de Betrokkene zelf de Persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

6.2. NOVA Housing biedt de Betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste Persoonsgegevens die NOVA Housing van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

Artikel 7. Bezwaar

7.1. De Betrokkene kan bij NOVA Housing bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden heeft. Nadat NOVA Housing het bezwaar van de Betrokkene heeft ontvangen, stopt NOVA Housing met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene, tenzij NOVA Housing bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Betrokkene.

Artikel 8. Recht door beperking

8.1. Indien door de Betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn Persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Betrokkene NOVA Housing verzoeken de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken.

Artikel 9. Toestemming

9.1. De Betrokkene kan een verleende toestemming m.b.t. de verwerking van zijn Persoonsgegevens op ieder moment intrekken. De intrekking van een toestemming heeft geen terugwerkende kracht.
Artikel

10. Vragen, verzoeken en klachten

10.1. Een verzoek omtrent Persoonsgegevens, waaronder het uitoefenen van een of meerdere van de rechten genoemd in artikel 7, 8 of 9, het intrekken van een toestemming of vragen over deze privacyverklaring kunnen op de volgende wijzen worden ingediend:
a. Via de e-mail: info@novahousing.nl;
b. Door telefonisch contact op te nemen met de vestiging van NOVA Housing

10.2. Indien de Betrokkene een beroep doet op een van de rechten omschreven in artikel 6, 7 en 8, dan informeert NOVA Housing de Betrokkene binnen 1 maand na het ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

10.3. Indien NOVA Housing op verzoek van de Betrokkene Persoonsgegevens van de Betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt NOVA Housing de Betrokkene daarvan op de hoogte.

10.4. Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door NOVA Housing niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar de Betrokkene woonachtig is.

Artikel 11. Beveiligingsmaatregelen

11.1. Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft NOVA Housing verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens. NOVA Housing heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
a. Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot systemen te voorkomen;
b. Het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
c. Het gebruik van antivirus software;
d. De Website maakt gebruik van een SSL-certificaat;
e. Het geregeld uitvoeren van software updates.

11.2. Personen die door NOVA Housing worden ingehuurd of bij NOVA Housing in dienst treden en die in het kader van hun taak kennisnemen van Persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een opdrachtovereenkomst, arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, door NOVA Housing tot geheimhouding verplicht.

11.3. Alleen de medewerkers van NOVA Housing waarvoor het in het kader van hun functie/werkzaamheden noodzakelijk is om toegang te hebben tot Persoonsgegevens, worden door NOVA Housing toegang verleend tot de Persoonsgegevens.

Artikel 12. Wijzigingen

12.1. NOVA Housing behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging. Op de Website staat de nieuwste versie van de privacyverklaring van NOVA Housing.

Artikel 13. Beveiligingsincident

13.1. Indien zich bij NOVA Housing een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij Persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte Persoonsgegevens, dan zal NOVA Housing daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het beveiligingsincident melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

13.2. Indien er sprake is van een beveiligingsincident bij NOVA Housing dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de Betrokkene, dan stelt NOVA Housing de Betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 14. Privacyverklaring van derden

14.1. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de Website zijn verbonden. NOVA Housing aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met Persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de privacyverklaring van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Artikel 15. Cookies

15.1. De Website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

15.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat van de websitebezoeker.

15.3. De websitebezoeker kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de websitebezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de websitebezoeker vinden in de instructies en/of met behulp van de Help- functie van zijn browser.

15.4. NOVA Housing maakt gebruik van functionele cookies om de Website optimaal te laten werken.

15.5. Met behulp van analytische cookies kan NOVA Housing informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan de wijze van het gebruik van de Website. Door het gebruik van analytische cookies verwerkt NOVA Housing gegevens over het gebruik van de Website, zoals hoeveelheid tijd die is besteed aan bepaalde pagina’s, landlocatie, het soort apparaat waarmee de Website wordt geraadpleegd, prestatiestatistieken en vergelijkbare gegevens. Analytische cookies worden door een derde, Google, geplaatst ten behoeve van NOVA Housing.

15.6. De Website maakt enkel gebruik van cookies die geen of zeer beperkte gevolgen hebben voor de privacy van de websitebezoeker en waarvoor geen toestemming is vereist.

15.7. Middels cookies worden geen Persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt.

15.8. Op deze pagina lees je meer over hoe Google omgaat met persoonlijke data wanneer een persoon akkoord gaat met de cookies op de website van NOVA Housing